1077 Budapest, Rottenbiller utca 34.
Kosár (0)
Az Ön kosara üres.
Összesen: 0.- Ft
RegisztációRegisztáció BejelentkezésBejelentkezés
Kosár

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.divex.hu weboldal üzemeltetője, Halász Károly E.V. a Divex Búvár Szakáruház vezetője  (székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 34. adószám: 54761647-2-33, egyéni vállalkozói száma: ES-498360, EV nyilvántartási szám:6282266) garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

 1. A Honlap látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.
 2. A Honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.
 3. A Felhasználó a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez.
 4. A Divex Búvár Szakáruház  kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.
 5. A Divex Búvár Szakáruház a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Divex Búvár Szakáruház olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.
 6. A Divex Búvár Szakáruház a Felhasználó személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.
 7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.
 8. A Divex Búvár Szakáruház nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.
 9. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Divex Búvár Szakáruházat, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.
 10. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.
 11. Bár a honlap összeállításakor a Divex Búvár Szakáruház kellő gondossággal járt el, a Divex Búvár Szakáruház nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a honlapon lévő vagy a honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el. Függetlenül attól, hogy a Divex Búvár Szakáruház közli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.
 12. A Divex Búvár Szakáruház nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.
 13. A Divex Búvár Szakáruház a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.
 14. A Divex Búvár Szakáruház honlapja számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Divex Búvár Szakáruház nem vállal felelősséget.
 15. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.
 16. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:
  • ​bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
  • az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
  • bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
  • a jóerkölcs követelményeivel.

 

ONLINE FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Kft.
 • Az adatfeldolgozó székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
 • Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 01 / 366-6611                               
                                                               +36 20 / 366-6611
                                                               +36 30 / 366-6611
                                                               +36 70 / 366-6611    
 • Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

Az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. - mint adatkezelő részére) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok. 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

 

A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRÓL NYILVÁNTARTOTT ADATOK

 1. A Honlap szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében ajánlott a regisztráció.
  A regisztráció során a következő személyes adatok megadása kérhető:
  • e-mail-cím
  • jelszó (kérjük, olyan jelszót adjon meg, amely biztosítja, hogy csak a Felhasználó fér hozzá személyes adatlapjához)
  • teljes név
  • cím.
  • telefonszám
 2. A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.
 3. A Divex Búvár Szakáruház nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Divex Búvár Szakáruház tudomást szerez arról, hogy bármely Felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel a rendszerbe, azon Felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.
 4. A Divex Búvár Szakáruház kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.
 5. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait.
 6. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.
 7. A Felhasználó felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Felhasználó a felelős.
 8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért a Divex Búvár Szakáruház nem vállal felelősséget.
 9. A Divex Búvár Szakáruház fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.
Ez a weboldal sütiket használ
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.